መለስ አባይና ህወሓት! – አብርሃ ደስታ

“ትግራይበአባይወልዱዘመንብሶባታል” አሉአቦይስብሃት።አቦይተጨማሪሰጡእንጂብዙየህወሓትካድሬዎችበትግራይያለውመጥፎሁኔታአባይወልዱንተጠያቂያደርጋሉ።ባሁኑሰዓትየትግራይሁኔታጥሩእንዳልሆነየካድሬዎችአስተያየትእጋራለሁ።በአባይወልዱመጥፎአመራርምክንያትነውበሚልግንአልስማማም።ምክንያቱምትግራይየወደቀችበአባይወልዱድክመትሳይሆንበህወሓትድክመትነው።የህወሓትድክመትመንስኤደግሞየመለስዜናዊመጥፎአገዛዝነው።መለስህወሓትንሲመራተከታይመሪዎችንከማፍራትይልቅተከታይመሪዎችንማጥፋትነበርዋነኛተግባሩ።መለስየህወሓትመሪዎችንበማባረርናበማዳከምህወሓትየብቻውንአደረጋት።ከሱዉጭሌላመሪእንዳይፈጠርጥረትአደረገ።ከዛመለስሲያልፍህወሓትምታመመች።እስቲመለስያበቃውየህወሓትመሪካለንገሩኝ? መለስያጠፋውእንጂያበቃውመሪአለ? አንድእውነተኛመሪኮመንገድ (አቅጣጫ) ያሳያልእንጂመንገድአይዘጋም።መለስግንየህወሓትንመንገድዘግቶለዚሁአበቃት።ስለዚህትግራይየተዳከመችበአባይወልዱአመራርምክንያትአይደለም።በመለስሴራነው።ያውአባይወልዱቢሆንምኮየመለስዉጤትነው።መለስቅንመሪቢሆንኑሮኮከአባይወልዱየተሻለመሪመመልመልይችልነበር።ህወሓትበአባይመሪነትየወደቀችኮሌላየተሻለመሪስለሌለነው።ባሁኑሰዓትህወሓትስለተዳከመች (ስለበሰበሰች) ማንምመሪቢመጣምማስተካከልአይችልም።እንኳንአባይወልዱሌላቢመጣምህወሓትንመርቶለውጥሊያመጣአይችልም።ምክንያቱምህወሓትበሙስናበስብሷል።በህወሓትዉስጥለውጥለማምጣትየሙስናመረቡመበጣጠስአለበት።የሙስናመረቡለመበጣጠስህወሓትእንደድርጅትመወገድአለበት።ምክንያቱምህወሓትራሱሙስናሁኗል።ስለዚህህወሓትንሳይወገድሙስናማስወገድአይቻልም።ሙስናሳይወገድደግሞልማትማምጣትአይቻልም።ስለዚህያለንአማራጭየህወሓትመሪዎችንመቀያየርሳይሆንህወሓትራሱእንደድርጅትመቀየርመቻልነው።ምክንያቱምችግሩያለውበግለሰቦችብቻሳይሆንበድርጅቱነው።ህወሓትየልማትዕንቅፋትሆኗል።ስለዚህልማትማምጣትከፈለግንሌላአማራጭእንፈልግ።

(የህወሓትደጋፊዎች “የሞተአይወቀስም!” ብላችሁአስተያየትስጡ።ደግሞየመለስልደት … ዕረፍትምናምንእያላቹአታስታውሱኝ)።

One Reply to “መለስ አባይና ህወሓት! – አብርሃ ደስታ”

 1. Using a grandmother’s beloved pearls to produce keepsakes on her three granddaughters
  or possibly a few of your respective friend’s
  favorite things as inspiration to get a special birthday
  gift; you will discover yourself with yet another answer with the all too common
  question, how will you make jewelry. It is perceived being a much needed change which
  is somewhat a novel concept that may take time to grow on
  people. Consider, for example, a lovely diamond-studded cross pendant.

Comments are closed.